ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන සුපිරි මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවන් මෙහි වැඩි දියුණු කල වර්ෂන් එකක් ඉදිරියේදී ඔබට ලබාදෙනු ඇත..

මම විසින් නිර්මාණය කරන ලද බේසික්, රැන්ඩම් රිසාල්ට්ස් ජෙනරේට් කරනා පොඩි ඇප් එක ඉවත් කලෙමි..

එහි සෝස් කෝඩ් එක පහලින් ලබාගත හැකිය